22e dimanche ordinaire : 28 août 2022

Lésè, léfwè, annou pòté mannèv pou nou viv adan onlo senplisité é onlo imilité. Sé sa tout sé saj-la ka ansényé : « Gason anmwen tousa ou ka fè, fè-y avè onlo imilité é yo ké enmé-w plis ki on byenfétè ». Asiré pa pétèt pli ou gwan pli fò-w abésé-w é ou ké touvé gras douvan Bondyé-Papa Sennyè annou » Ben sirak 3,17-18 ;

Adan sosyété-la nou ka viv-la, sé owgèy, égoyizm ki ka pwan plas an kyè a nonm-la, onlo moun vlé parèt pou sa yo pa yé. Poutan nou tout sav : Vo myé tan ou montré sa ou yié pou dèbon olyé ou fè sanblan montré sa ou pa yé ». Pou two-ta pa maré nou annou mèt nou an lékòl a Jézikri, li sèl, non sèlman ké montré nou saki limilité, men osi li sèl pé libéré-nou é sové-nou. An tan-ay Ben sirak téja ka di : « Pani rimèd pou moun ki fèmé adan owgèy padavwa rasin a mal-la adan yo » Ben Sirak 3,28.

Si sa vré « Lasajès ka komansé lè ou ka komansé kouté » Ben sirak 3,29, annou mandé Sennyè-la on zorey ki ka kouté, pou-y rédé-nou kouté pawòl a jézikri gason-ay, pou nou mété-y an pratik an sèvis a lé pli piti, lé pli pòv, tout sé malad-la é sé péchè-la. Davwa Jézikri ka di nou : « Lè ou ka fè on bwè é manjé, envité plito moun ki pòv, moun ki estwopyé, moun ki ka bwouté moun ki avèg, ou ké ni kyè kontan paskè yo pé pa rann vou. Sé Bondyé ki ké rékonpansé-w jou a rézirèksyon a tout moun ki jis » Lc 14,13-14.

Annou arété goumé pou lé prèmyé plas, annou pa chèché monté pli ho ki lézòt. Annou évité parèt, fè fo sanblan douvan moun, padavwa vo myétan nou rèsté sa nou yé olyé nou fè sanblan parèt sa nou pa yé. Sékonsa nou ké apwan abésé-nou é nou ké touvé gras douvan Bondyé : « Padavwa sila ka hosé-y li menm, yo ké rabésé-y, é sila ka rabésé-y, yo ké fè-y monté » Lc 14,11

Jézikri Sennyè mèsi pou tousa ou fè ban nou, ou montré chimen a lavi étewnel, chimen a labèsman. Rédé-nou pwan chimen lasa, rédé nou dépouyé-nou pou nou mò a tout péché é lésé lanmou a-w gidoné tout vi annou. AMEN.

Bon rantré pou zòt tout adan Lespwi a Jézikri Résisité ki ja gannyé.