Dimanche 24 : dimanche de la Parole

Dé mo kat pawòl pou suiv Jézikri.

 

Lésè é léfwè, annou fè atansyon jan nou ka gadé lézòt ! Moun nou ka kwè ki pli lwen Bondyé sé pétèt yo ki pli pré Bondyé ki nou. Ki moun ki té-é di tout bann péchè ki té ka rété Niviv té-é chanjé konpòwtasyon a-yo ? « onfwa-onfwa, yo kwè adan Pawòl a Bondyé. Yo déklaré yo ké rété san manjé, é yo tout, avòté kon matrité, yenki mété twèl a sak an jit anlè yo » Jonas 3,5

Sé pousa Bondyé chanjé lidé : « Lè Bondyé vwè ki jan yo réyaji, é ki jan yo té ka ba mové konpòwtasyon a-yo do, Bondyé yenki chanjé lidé, é i lésé pwojè krazé Niniv tonbé » (Jonas 3,10). Sa vlé di pou Bondyé, pon moun pa kondané on fwa pou tout. Bondyé enmé tout moun, sèl biten i ka atann, sé on jès dè koté annou pou-y padonné-nou é sové nou.

Alòs ka nou kay fè jòdila pou montré Bondyé nou vlé-y rédé nou chanjé kyè an-nou é vi an-nou é maché dèyè do ay ? Es apa kon sé moun Niniv-la, rèkonnèt nou pwan chimen ki pa bon ? Mandé-y kon adan sòm-la ka di : « Sennyè, fè mwen konnèt chimen a-w ; Fè mwen konnèt la ou ka méné mwen ; Kléré-mwen gras a vérité a-w, palé ban-mwen Padavwa ou sé sèl Bondyé ki ka sové » Sòm 24,4-5.

 

Sé egzaktèman sa Jézikri ka di : « Tout biten bout. Rengn a Bondyé toupré. Chanjé vi a-zòt é kwè adan Lévanjil-la » (Mc 1,15). Sa vlé di, pa oubliyé mond-lasa pa étèwnel, ni on jou i ké bout. Sé sa sen Pòl vlé fè nou konpwann. « Davwa, mond-la jan nou ka vwè-y-la, sé on mond ki kay fin bat » (1Co7,31b). Padavwa avè vini a Jézikri asi latè on dòt mond ja komansé : sé Wayòm a Bondyé, on koté ola lanmou, jistis é respè ba tout moun ka pwopajé.

 

Jézikri-Sennyè, mèsi pou lanmou-aw ki toujou-la pou nou magré péché an-nou. Rédé- mwen chanjé gadé an-mwen, kyè an-mwen, vi an-mwen. Konsa plis moun ké rèkonnèt sé-w ki bon, sé-w ki jis, sé-w ki ka sové é yo ké fè Wayòm a-w vansé. Amenm.

 

Pè Dénécy