13e dimanche ordinaire : 26 juin 22

Dé mo kat pawòl 26 Jwen 2022

Lé Fwè, lésè, lézanmi es zò sav nou tout ni on vokasyon ? Sa vlé di nou chak ni a ba Bondyé on répons. Es zòt ja vwè pli bèl répons a vokasyon ki ta Elizée ? An ka touvé répons Elizée bay bèl toubonman. Bondyé-Sengnè té di pwofèt Éli konsa : « Ou ké konsakré Élizée, gason a Chafat, pou-y vin pwofèt é pran plas-aw. »

Éli alé jwenn Élizé, gason a Chafat, ki téka Labouré-tè. I té ni pou-y té labouré sis èkta tè, é i té rivé an sizyèm-la. Éli pasé owa-y é i jété manto-ay an pyé a Elizée. Elizé konpwan senbòlla, ki fè i lésé bèf-ay, i kouri dèyè Éli, é i di-y konsa : « Kité mwen bo papan-mwen é manman-mwen, aprésa an ké suiv-vou. » Elizé pòté mannèv : « I pran sé dè bèf-la pou-y té fè on gran rèpa i kuit yo avè bwa a jouk-la, épi i ba yo manjé . Aprésa i lévé, é i mété-y i ka suiv Éli i mété-y an sèvis a-y ». Sa ki bèl Elizé pa chèché prétèks pou-y paté alé, men i touvé on bèl mannyè pou-y té di fanmi a-y ovwa : « I fè on bèl repa ba yo avan-y té pati an misyon pou-y té ranplasé Eli »

Two souvan nou ka touvé onlo prétèks pou nou pa réponn apèl a Bondyé. Sa ka fè mwen sonjé sa on responsab vokasyon ki té ka di souvanfwa : « Kijou nou ké arété ba Bondyé masko ? »

Sa ki sèten Kristofèw, Gino é Cédrik pa chèché ba Bondyé masko davwa Administratè annou David ka ordoné-yo dimanch-lasa. Wi egzanp ayo ka réjwi mwen é an ka kwè sé on chans pou Légliz Gwadloup é pou misyon-la. Sèlman fo lé fanmi, sé labé-la é sé kominoté-la kontinyé fè travay a apèl é a akonpagnman pou pewmèt Lespwisen ki ja ka travay adan léjenn fè yo konpwan andidan ayo ki répons yo ni a ba Bondyé.

Sa vlé di osi nou ki labé, nou ki rèsponsab nou ni a byen akéyi é akonpanyé Kristofè, Gino é Cédrik pou rédé-yo byen viv misyon-la.

Lespwisen vou ki ni misyon pou gidoné nou adan la vérité, rédé nou fè vérité adan nou menm é èvè nou menm, rédé nou konpwan ki répons nou ni a ba Bondyé ki ka kriyé nou tout pou nou enmé-y é sèvi lè nou ka mèt nou an sèvis a fwè é sè annou. AMEN.

Père DENECY