2e dimanche de Carême : 25 février 2024

Méditasyon an mwen 2ème dimanch karèm 2024 Lé sè é lé fwè, nou ja dézyèm dimanch a karèm ! Nou pé mandé nou ki entansyon a Jézikri lèy ka monté an montangn-la èvè twa disip a-y ? « Jézi pwan èvèy-y Pyè, Jak é Jan, é i ménéyo, yo sèlman, asi on montangn ki ho, é i mofwazé douvan-yo ». Ki vlé di « Lenj a-y divini on blanchè pon moun asi latè pé pa obtyenn blanchè-lasa. Evè Eli é Moyiz vin parèt, é yo té ka palé èvè Jézi » Mc 9,2b-4. Sé Jézi sèlman ki sav poukwa i chwazi Pyè, Jak é Jan é ka-y vlé di yo adan èkpéryans lasa ! Sa ki sèten yo pwan pè kifè Pyè mété-y ka dépalé : « Rabi, sa bon nou la èvè-zòt kotésit toubòlman ! Alòs, annou planté twa tant ; yonn pou-w, yon pou Moyiz, é yonn pou Eli » Mc 9,5b. Anplis, an menmditan, on niyaj kouvè-yo èvè lonbraj a-y, é adan niyaj-la on vwa mété-y ka palé : « Tala sé gason byennémé an-mwen : kouté-y » Mc 9,7b. Fò nou sav, on menm vwa konsa té ja sòti an syèl jou a batèm a Jézi, é vwa-la té di : « Ou sé gason byennémé an-mwen, adan-w anka touvé tout jwa an mwen » Mc 1,11b. Sa vlé di vwa lasa sé Bondyé Papa ki vlé fè sé twa disip-la konpwan yo pé mèt tout konfyans a-yo adan Jézikri gason byennémé a-y davwa tousa i ka di yo sé lavérité. Sa vlé di osi pawòl a Jézikri apa pawòl anlè. Tousa i di yo ké rivé lè yo ké monté Jérizalem : « Mi nou ka monté Jérizalem, Gason a nonm-la ké livwé anba men a sé gran pwèt-la é sé gran-grèk a Lwa-la ké kondanné-y a mò, yo ké livwé-y anba men a sé payen-la, yo ké fè jé épi tèt a-y, yo ké kraché anlè-y, yo ké tchouyé-y, é twa jou apwé, i ké résisité »Mc 10,33-34. Sé pétèt pousa Jézi chèché fè yo viv asi montangn-la on ekpéryans a glaw a-y. Konsa lè zafè ké cho, menm si yo bigidi adan fwa a-yo, yo ké sonjé gran moman-lasa. Nou menm osi nou ka bigidi adan fwa annou lè nou ka fasadé avè soufwans é difikilté ; nou savé pon moun pépa konpwan gran Mystè a mò é rézirèksyon a Jézikri, si limenm pa fè nou konpwann-li ! Sé pousa i ba yo lòd : « Pa rakonté ba ponmoun sa zò vwè jistan Gason a Nonm-la résisité » Mc 9,9b. Nou jòdila es nou sav lè Légliz-la ka sélébré Lékaristi sé Mò é rézireksyon a Jézikri nou ka sélébré ! Alòs si nou ka kwè Jézikri gannyé lanmò nou pé pa fèmé bouch annou é rèsté o lwen. An nou témwanyé dè fwa annou an vérité é an akt an fanmi-la, an kawtyé là. Nou ki pwan chimen a Pak annou pa pè témwanyé dè fwa annou kon Pòl ka di : « Jézi, li ki sé Kris, i mò, men byen plis ki sa : I résisité, i sizé a dwèt a Bondyé, é i ka priyé Papa-y an favè an-nou » Rm 8,34b Bondyé Papa, ba tout timoun a-w Fòs a Lespwi a-w : sajès, entélijans é onlo métriz pou nou kapab témwanyé dè lanmou a-w adan jwa kon adan difikilté nou ka viv. Amen.

Pè DENECY