6e dimanche que Pâques : 22 mai 2022

Dé mo kat pawòl 6ème dimanch Pak 2022

 

Frè é sè, lézanmi, Jézi Résisité toujou la padavwa Pawòl-a-y é Lespri a-y ka travay andidannou, pou nou rivé viv an kominyon avè-y kon limenm ka viv an kominyon avè Papa-y. Padavwa Résisité-la ka konté asi nou chak pou fè Wayòm a-y vansé adan fanmi annou é sosyété annou, hola souvantfwa sé enjistis, hen é violans ki ka pwan plas. Men nou pépa fè Wayòm-la vansé tousèl. San Résisité-la nou ké pèd lakat ; Pou sa fèt i ka bannou sa ki fo : « An ka kité lapé an mwen ba zòt ; sé lapé an mwen an ka ba zòt » Jn 14,27 Sa vlé di, si nou pa byen an kò annou, an tèt annou, an kyè annou, nou pé pa fè wayòm-la vansé ! Akéyi pé a Jézikri sé lésé-y fè linité andidan annou, pou nou kapab fè-y an fanmi-la, an vwazinaj-la, an sosyété-la, an kominoté-la. Men tousa pa posib si nou pa gadé pawòl-ay an kyè an nou. Si on moun pani lanmou adan-y, ki jan i pé pòté lanmou pou dòt ? Sa vlé di : Si pawòl a Jézikri pa chouboulé kyè anmwen kijan an ké divini lanmou pou lézòt ? Sé pousa Jézikri di : « Si on moun enmé mwen i ké gadé an kyè-ay pawòl an mwen, Papa mwen é mwen menm ké vin koté-y é nou ké rété andidan a kyè a-y » Jn 14,23. Nou tout sav, sa pa toujou fasil viv adan lanmou, adan respè adan linité déjapouyon an fanmi annou, a pli fòt rézon an kawtyé-la é an sosyété-la é avè lézòt. Dayèpouyon, pon moun pa pawfè é espéryans annou avè Bondyé pa menm biten ki ta lézòt : « Sila ki pa enmé mwen i pé ké gadé pawòl an mwen » Jn 14,24. Wi sé pawòl a Bondyé ka fè nou konpwan ki jan pou nou aji : arété oblijé lézòt fè sa nou menm paka fè. Annou lésé Paraklet-la, Lesprisen anségné nou, menné vi annou : « Paraklet-la, li Lespwi-Sen Papa-Bondyé ké voyé an Non an mwen, i ké ansengné zòt èvè i ké fè zòt chonjé tousa an di zòt » Jan 14,26 Jézi Résisité Sennyè annou, rédé nou gadé pawòl-a-w an kyè annou, pou Lanmou a-w régné an tout vi annou, pou linité grandi an vwazinaj annou, é pou lapé tijé é vansé tout patout ou ka voyé-nou. AMEN.

Pere DENECY