Dimanche 24 juillet

Dé mo kat pawòl juiyé 22

Fwè é sè, lézanmi, asiré pa pétèt, zòt é mwen, nou pò-w byen pran konsyans grandè a Lanmou é Mizérikòd a Bondyé pou nou. Sèl moun ki konnèt grandè a kyè a Bondyé, sé gason a-y Jézikri i voyé asi latè. Annou pran tan pou kouté-y é lésé-y ansényé nou, apran nou enmé, apran nou priyédyé. Pousa, fò nou gadé ki répons i ba disip a-y lè yo mandé-y : « Sennyè, montré nou priyédyé, kon Jan Batis montré disip a-y » Lc 11,1c Priyè annou asiré jwen kyè a Bondyé si nou rété branché si mannyè Jézikri montré nou priyédyé : « Avan nou mandé kéchòz, komansé pa rikonèt non a Bondyé-Papa sé Lanmou é i twa fwa sen. Pa oubliyé i ja ka régné an syèl-la é i vlé régné adan tout vi –annou é toupatou asi latè. Aprésa nou pé mandé-y fòs pou gannyé pen annou chak jou. Nou ni osi a mandé Bondyé Papa padon pou péché annou menm jan nou ka pawdoné tò lézòt fè nou. E pa janmé oubliyé mandé-y fòs a Lespri a-y lè nou féba : « Pa kité nou pliyé anba pon kalité tantasyon » Lc 11,4c Wi Jézikri ka di nou : « Pon papa ki bon pépa ba timoun a-y on sèpan lè i ka mandé-y on pwason, ni on leskòpion lè i ka mandé-y on zé » Lc 11,11-12. E i ka ajouté : « « Si zòt ki pa bon, zò sa ba timoun a zòt bon biten, a pli fòt rézon Papa-Bondyé ki an sièl, Li : Sé Lespwisen i ka bay a touséla ki ka mandé-y ».Lc 11,13. Sé pousa sen Pòl ka di : « Nou pasa priyédyé kòm i fo, sé Lesprisen ki ka vin o sèkou a féblès annou, limenm ka intewsédé pou nou ora Bondyé » Rm 8,26. Es a pa sa Lesprisen fè adan Abraham ki té ka siplié Bondyé pou dis jis ki té a Sodom é Gomor : « Bondyé-Sengnè an mwen pa fè kòlè : an ké palé on sèl fwa ankò. Pétèt ké tini dis tousèl ? » É Bondyé-Sengnè déklaré : « Pou dis, an pé ké détui. » Gn 18,32 Wi Bondyé Sennyè bannou Lesprisen pou-y kléré nou é fowtifyé nou, konsa, adan tousa nou ka fè, adan tousa nou ka di, nou ké glorifyé non a-w pou Wayòm a-w grandi adan kyè annou, adan vi annou, adan kominoté annou é adan sosyété-la. Amen.