Dimanche des Rameaux : 24 mars

Méditasyon an mwen pou rantré adan Simenn Sent-la.

Fwè é sè mi nou rivé adan gran simenn Sent-la, simen hola Jézikri ka-y montré grandè a lanmou a Bondyé ki ka sové tout limanité. Sen Pòl ka di lé Filipyen ki mannyè Jézikri abésé-y pou-y pé jwen nou é rédé nou enmé: « Li Jézikri ki légal a Bondyé i anéanti-y limenm, i pwan plas a on sèwvitè. I divini nonm kon tout nonm, I fè-y toupiti, é i toujou obéyi jistan I mò, é i mò si on kwa ». Ph 2,6-8.

Sa ki fondal an komansman a simenn sent-la : Es nou ké pwan tan ki fo, pou kontanplé Jézikri ki ka rantré adan pasyon a-y ? A pa sèlman viv on tradisyon é pwofité pòté on ranmo béni an kaz an nou! Men pwan tanlasa pou kontanplé tousa Jézikri fè é tousa i viv pou sové-nou !

Sé konsa silon fwa é volonté nou ké mété pou swiv-li, pou kontanplé-y, pou konèt-li pi plis ; Bondyé Papa kapab fè nou gras pou nou rivé swiv-li pli pré é pou dèbon. Davwa pon yonn adan-nou pé pa viv lanmou lasa, san limyè é fòs a Bondyé Papa.

Jistèman ès nou obsewvé ? Sé menm foul moun-la ki aklamé-y lè i rantré Jérizalèm : « Ozana, ozana béni sila ki ka vini an non a Sengnè-la » ; Béni pou Règn-la ki ka vini la, ta David, papan nou. « Ozana, anho adan syèl-la ! » Mc 11,9b-10. Sé yo menm osi ki ka mandé krisifyé-y, lè Pilat té vlé laché-y ? « Ka zòt vlé an fè èvè tala zòt ka kryé Wa a sé juif- la ? Yo hélé pli fò : « Krisifyé-y » Mc 15,12b.14b. Nou menm osi nou pa méyè ki foul la ki rèjèté-y ; Ni méyè ki Jida ki trayi-w ou Pyè ki rènyéy davwa chak jou, sa ka rivé nou rèjèté-y é trayi-y lè nou ka kontinyé rèjèté é trayi lézòt ki sé frè é sé a Jézikri, yo osi. Mt 25. Alòs annou lésé sila-la ki ka vini « an non a Sennyè-la » enstwi nou pou dèbon, pou nou rantré adan Pak a Jézikri : sa vlé di mò é Rézirèksyon a-y pou-y rann nou kabap témwanyé avè onlo fwa, onlo jwa, onlo éspérans é onlo lanmou, pou lé piti : touséla ki pòv, maléré é ki ka dézèspéré adan difikilté é douvan lavi. AMEN.